ميز سياسي - 5شهريور - مقاومت، مقاومت مي آفرينه!


تاثير اعتصاب غذا ي زندانيان سياسي
پيام شاهين ذوقي تبار
14درصد دانش آموزها معتاد هستن!
جنبش دادخواهي
لطفا like,share,subscribe فراموش نشه!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram