موشكي كه نرسيده تركيد!

ايشون همون موشكي هستن كه رژيم با كلي تبليغ فرستاد هوا، نرسيده به مدار منفجر شد!
روز بعدشم آمريكا 6 تا از شركت هايي كه در ساختش دخالت داشتن رو #تحريم كرد!
-
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram