علم الهدي: جريان هاي ديني هم دنبال براندازي روحانيت هستند!

#علم_الهدي :جريانهاي ديني هم دنبال براندازي روحانيت هستند! (نقل قول از فلسفي) اگر ما درنظام و انقلاب شکست خوردیم طلاب و اهل علم را با اره دو نیم می کنند.
😉خودشون ميدونن چقدر منفورن!

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram