8ميليون و800 هزار بيسواد مطلق درايران داريم


✍️ «۸میلیون و ۸۰۰هزار» بی‌سواد مطلق در #ايران داريم. در تمام كشورهاي آسياي ميانه، اروپا، آمريكاي شمالي و شرق آسيا بيش از 99%افراد باسواد هستند!
آخوندها هنوز دنبال خرافاتن!
-
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram