تجمع غارت شده هاي كاسپين درميدان پاستور تهران


✌️مردم ما بيدارن
از #اختلاس بيزارن
#آتش_به_اختيارن
تجمع امروز غارت شده هاي #كاسپين در ميدان پاستور #تهران
-
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram