تخريب بناي تاريخي قاجاري شترگلو در كرمان

😔 اين بنا از مهم ترين ابداعات مهندسي آب ايران در 200سال پيش است كه به جاي ثبت ملي به بهره برداران خصوصي واگذار شده و رو به نابوديه!
-
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram