محاصره مزار شهيد اصغر نحوي پور توسط لباس شخصي ها

لباس شخصيها ازترس تجمع بر مزار #پهلوان_اصغر ازصبح از فاصله 1 كيلومتري قطعه او را محاصره كردند واجازه نزديك شدن كسي به مزار را نميدادند.
مردم در قطعات ديگر با پخش شربت يادش را زنده كردند
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram