تحريم ها عليه سپاه با امضاي ترامپ به قانون تبديل شد

دونالد ترامپ لايحه #تحريم هاي جديد عليه رژيم #ايران و #سپاه پاسداران را امضا كرد. 
اين تحريم ها به گفته رئیس مجلس نمایندگان آمریکا سخت ترين بسته تحريمي تاريخ بود و سپاه را در كنار القاعده قرار ميدهد. 
همه افراد، شركت ها و نهادهايي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم با سپاه پاسداران ارتباط بگيرند مشمول اين تحريم ها ميشوند.

-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram