نمايشگاه يادبود قتل عام تابستان 67 در پاريس

نمايشگاه يادبود قتل عام #تابستان67 در #پاريس با شركت شهرداران فرانسوی، و شخصیتهای سیاسي
دولتهاي اروپايي بايد ارتباط شان با #ايران را مشروط به رعايت حقوق بشر كنند.

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram