ژن خوب دختر حداد عادل

😳 #ژن_خوب دختر حداد عادل!
- بورسيه و خارج رفتن كه به شما ارتباطي نداشته احيانا؟
+ نه ايشون، شوهرش تو خانواده شهيدپرور تو آمريكا به دنيا اومده! 😂
-
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram