نصب بنر بزرگ #عهد_آخوندها_به_سرآمده در #تهران -خيابان ستاري 👏

نصب بنر بزرگ #عهد_آخوندها_به_سرآمده
در #تهران -خيابان ستاري
👏 دست مريزاد
ارتش ازادي در راه است!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
fardaemaINTV@

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram