بازم داستان هاي مامورهاي #آتش_به_اختيار شهرداري و #دستفروش

بازم داستان هاي مامورهاي #آتش_به_اختيار شهرداري و #دستفروش
چنان برخوردي باهاش كردن كه از عصبانيت خودش همه اموال خودش رو به آتيش كشيده
لعنت به اين حكومت
-

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram