معاوضه علم با پول در پرديس هاي پولي

💰💰💰 دانشجوها در پرديسهاي پولي با رتبه هاي پايينتر و شهريه بالا پذيرفته ميشوند.در مدرك، اسمي از «پرديس» نميايد!
♦️ قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت:
#شهريه دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در شهر تهران -دکتری حرفه ای: ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
سایر دانشگاه:۱۲ درصد کاهش
دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی: 17ميليون و 600هزار تومان
«خبرنامه دانشجويان ايران»

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram