تجمع اعتراضي دانشجويان شركت نفت گچساران جلوي وزارت نفت


#تجمع اعتراضي دانشجويان شركت نفت گچساران جلوي وزارت نفت. اعتراض به مدیریت سلیقه‌ای و ممنوعیت استخدام غیر قانونی

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram