آبرنگ_ داستان كسي كه جهنم را خريد

آبرنگ - داستان كسي كه جهنم رو خريد!
در قرون وسطا كشيشها پديده اي براي سر كيسه كردن مردم به راه انداخته بودن ! مردم ناآگاه هم صف كشيده بودن براي خريدن بهشت...
لطفا like,share,subscribe فراموش نشه!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram