سالگرد يك كودتا

28 مرداد، كودتايي با همكاري سرويسهاي خارجي، آخوندها و لمپنهاي درباري عليه تنها دولت ملي#ايران بعد از #مشروطه.
#دكتر_مصدق : آن اعدام شما براي من بزرگترين افتخار است. تا هزار مثل من در راه #آزادي فدا نشوند وطن عزيز ما ايران روي آزادي و استقلال را نخواهد ديد
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
fardaemaINTV@

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram