دو كلام از وزير امنيتي ارتباطات

📌 دو كلام از وزير امنيتي ارتباطات!
به #جهرمي ميگن كِي فيلتر توييتر رو برميدارين؟
ميگه ما فيلتر نكرديم كه باز كنيم!
تازه خودشم توييتر داره و ميگه علتش اخلاقي نيست، علت امنيتيه!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram