براي اونايي كه ميگن اگر #مدافعين_حرم نبودن جان و مال و ناموس مردم به فنا بود


🤔🤔🤔 براي اونايي كه ميگن اگر #مدافعين_حرم نبودن جان و مال و ناموس مردم به فنا بود!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram