يه شاهكار ديگه از برخورد شهرداري با #دستفروش

جايي همين نزديكي ها...
30 مرداد - خيابان وليعصر #تهران
يه شاهكار ديگه از برخورد شهرداري با #دستفروش

👁‍🗨 دوست عزيز تماشاچي نباش!
اينجا دزدي آزاده ولي درآوردن يه لقمه نون حلال جرمه!

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram