شعري از كريم مبشري


از راز جاری آدمی
تا تکاپوی یک لقمه نان
به دنبال دروغ معرفت
به بهانه ی باطل حق
پاره پاره
ازدست می رویم
راه درکدامین غفلت نگاه
به بیراهه رفت!
«كريم مبشري»

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram