گشت مخصوص لباس هاي بي دكمه

ميز سياسي -3شهريور- توييتر كي رفع فليتر ميشه؟
چرا فرارمغزها انقدر زياد شده؟
گشت مخصوص لباسهاي بي دكمه!
🔺 اولين اظهارنظر آذري جهرمي بعد از رسيدن به وزارت
لطفا like,share,subscribe فراموش نشه!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram