#تجمع غارت شده هاي موسسات اعتباري در كوه سنگي #مشهد

#تجمع غارت شده هاي موسسات اعتباري در كوه سنگي #مشهد
امروز -29 مرداد
#در_كنار_مظلوم_بايستيم

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram