مجاهد شهيد سهراب جاليش

آغاجري،دور از شهر، يكي از بيشمار مزارهاي گمنام يكي از زنداني هاي سياسي در سال 60
مجاهد شهيد #سهراب_چاليش
چه كس بود صداي تو سهراب؟
سعي دارن اين جا فراموش شده باشه اما اين صدا جاودانه!

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram