تجمع غارت شده هاي موسسات اعتباري در #بابل

تجمع غارت شده هاي موسسات اعتباري در #بابل
امروز 29مرداد
#مفسد_اقتصادي_اعدام_بايد_گردد
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
fardaemaINTV@

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram