بازهم يه جنايت ديگه از پليس نظام ولايت

باز هم يه جنايت ديگه از پليس نظام ولايت!
بدون اخطار مستقيم به جوون #بلوچ كه راننده ماشين بوده شليك كردن.
#مرگ_بر_اصل_ولايت_فقيه
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
fardaemaINTV@

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram