تجمع پرستاران سمنان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات 11 ماهه شان

جمعي از #پرستاران #سمنان روز 25تير در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات 11 ماهه شان جلو استانداري تجمع كردند. اين تجمع امروز هم ادامه داشت.
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram