به ياد #ترانه_موسوي در روزي كه پر كشيد

به ياد #ترانه_موسوي در روزي كه پر كشيد
ترانه اي كه خاموش مي خواستندش اما در گوش ايران ترانه اي ماندگار شد
ترانه عشق به #آزادي
تنها صداست كه مي ماند...
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram