🔴دانشجويان دانشگاه تهران مصاحبه علي فلاحيان و جنايتهاي او را محكوم كردند

🔴دانشجويان دانشگاه تهران مصاحبه علي فلاحيان و جنايتهاي او را محكوم كردند:
این نشانه‌ای جز فرارسیدن زمان قضاوت تاریخ نیست! آری! در آن روزی که هیأت مرگ و پاسداران کثیف رژیم، در پشت دیوارهای زندانها، پاک‌ترین و مقاوم‌ترین فرزندان این میهن را حتی به جرم 'خریدن نان برای مجاهدین' شکنجه و اعدام می‌کردند، نمی‌دیدند روزی را که ناگزیر به ترتیب مصاحبه و اعتراف به 'عدم اعتقاد امام به قضاوت آیندگان' بشوند!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram