داستان پسر عارف و ژن خوب با اين كليپ شروع شد

😏 داستان پسر #عارف و #ژن_خوب با اين كليپ شروع شد...
😐با بضاعت خودش با تكيه بر ژن خوب، خون خوب راه باز كرده، چه كار دارين بنده خدا رو؟!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram