شعري زيبا با صداي زنده ياد #پهلوان_اصغر_نحوي_پور


🥀شعري زيبا با صداي زنده ياد #پهلوان_اصغر_نحوي_پور
مي چكد شك بر سر سجاده ها
واي از آن روزي كه افتد پرده ها
سجده بر پست و رياست مي كنيم
با خدا هم ما سياست مي كنيم
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram