مدير تلگرام: ما نميتوانيم حريم خصوصي كاربران مان را درمعرض خطر قرار دهيم

مدير #تلگرام :ما نميتوانيم حريم خصوصي كاربران مان را در معرض خطر قراردهيم. حتي اگر بعضي كشورها ما را مسدود كنند.ترجيح ميدهيم كه يك تجارت پرسود را ازدست بدهيم(مانند آنچه در چين رخ داد)
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram