قلم ها را قلم كردند با جهل

ارسالي از دوستان #فرداي_ما
به تاریخم ستم کردند با جهل
چه قامت ها که خم کردند با جهل
به نون و القلم خوردند سوگند
قلم ها را قلم کردند با جهل
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram