قدرداني روحاني از سپاه!

😳 ديروز - #روحاني بعد از اختلافات شديد، از تلاشهاي نيروهاي مخلص! #سپاه قدرداني، و روي ضرورت وحدت و انسجام همه نيروها براي تحقق رهنمودهاي رهبر حكومت تاكيد كرد. 
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram