اشك ها و خشم غارت شده ها

20ماهه بابا نداره، يك ماه ديگه عروسي شه ، 18 ميليونش رو تو موسسات اعتباري بالا كشيدن...
اشكها و خشم غارت شده ها

فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram