دادستان كل رژيم: نبايد اين فضاي پر خطر بدون محدوديت رها شود

😄 #فضاي_مجازي از نظر دادستان كل رژيم:
🔸 راه نفوذ دشمن
🔸 عامل فروپاشي خانواده
🔸 مخرب و خانمان سوز
🔸سيل خانه برانداز
#بن_بست_فيلترينگ
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram