تجمع غارت شده هاي موسسه كاسپين در روز يك شنبه

تجمع بزرگ غارت شده هاي موسسه #كاسپين در اعتراض به كسر10درصد اصل و حذف كليه سودها
يكشنبه 8 مرداد 
ساعت 10 صبح
روبه روي نهاد رياست جمهوري 
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram