مصباحي مقدم: اقدام هاي خشونت آميز عليه روحانيان در فضاي عمومي غير قابل قبول است.

مصباحي مقدم:«اقدام های خشونت‌آمیز علیه روحانیان در فضای عمومی غيرقابل قبول است و بايد پیشگیری شود و ريشه هايش خشكانده شود».
😏 اين هنوز از نتايج سحر است!
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram