مردم شهرك الغدير ياسوج در اعتراض به بي آبي و مشكلات آن تجمع اعتراضي برگزار كردن

🔹🔷🔹 مردم شهرک الغدیر #یاسوج در اعتراض به #بي_آبي و مشكلات آن تجمع اعتراضي برگزار كردند.
آزادي را برديد
نفت را برديد
آب را بگذاريد!
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram