تجمع غارت شده هاي #كاسپين - ديروز، #بابل

تجمع غارت شده هاي #كاسپين - ديروز، #بابل
اين صدا رو بايد رسوند...
صداي مظلوم كه ميخوان به جايي نرسه
#قيام_تا_آزادي
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram