نانوايي مهرباني در خيابان درختي در كرج

👍 اين نانوايي روزي سه عدد نان براي نيازمندان اختصاص داده اما شما هم ميتونين با خريداري نان افراد بيشتري رو از گرسنگي، دزدي و....نجات بدين...
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram