اگر كسي آزادي شما را بربايد مطمئن باشيد كه نان شما نيز در معرض تهديد است


✍️ اگر كسي #آزادي شما را بربايد مطمئن باشيد كه نان شما نيز در معرض تهديد است!
« #آلبر_كامو »
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram