تميز كه عاغا ميگه احتمالا منظورش ايناست

😂😂😂 #آتش_به_اختيار تميز كه عاغا ميگه، احتمالا منظورش ايناست!
خیابان صفائیه #قم
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram