آبرنگ - آشنايي با « سردار عود »

🔸 تعريف بي سواد و باسواد واقعي
🔸 اجراي #دبكه_چوبي با ساز زيباي عود توسط يكي از بهترين نوازنده هاي عود
🔸 اولين بار چطور عود ميزدن؟

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram