نماي بسته -فيلم كوتاه « لحظات - Momentos »

نماي بسته -فيلم كوتاه « لحظات - Momentos »
بيشتر افراد قضاوتي اشتباه نسبت به انسانهاي بي 
خانمان دارن. اين فيلم حقيقت زندگي اين افراد رو نشون ميده.
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram