تيراندازي براي دستگيري يك متهم در #قرچك #ورامين

روز جمعه -6 مرداد
تيراندازي براي دستگيري يك متهم در #قرچك #ورامين
تازه هنوز فقط متهمه!
#آتش_به_اختيار
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram