جواني توسط نيروي انتظامي در مترو شهر ري كشته شد

جواني توسط نيروي انتظامي در مترو شهرري كشته شد!
به دنبال درگيري بين يك آخوند حكومتي و يك جوان به بهانه امر به معروف، پليس وارد شد و جوان را به گلوله بست.
#آتش_به_اختيار
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram