تجمع ديروز در نيويورك عليه حضور #ظريف


تجمع ديروز در نيويورك عليه حضور #ظريف 
خامنه اي قاتله، كل نظام باطله
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram