اعتراض دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايران به كيفيت پايين غذا

جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی #ایران در اعتراض به کیفیت پایین غذا و عدم هماهنگی براي توزیع آن تجمع کردند
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram