سالگرد قيام 30تير


✍️ #مصدق - قيام 30 تير: عمر من و شما و هركس، چند صباحي دير يا زود به پايان ميرسد، ولي آنچه ميماند حيات و سرافرازي يك ملت مظلوم و ستمديده است.
-
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram