حمله بزبز قندي نظام به باند روحاني


حمله بزبزقندي نظام به باند #روحاني :«شما اگر آبرویی داشتید، به‌خاطر همون دهه 60بوده بعد اون سی ساله نان دهه 60روميخوريد...حالا امام رو متهم کنیم زیر سؤال ببریم!
فرداي ما را در محيط هاي زير دنبال كنيد:
FardaeMaINTV.blogspot.com
instagram.com/FardaeMa
Facebook/FardaeMa
@fardaemaINTV

FardaeMa INTV

No comments:

Post a Comment

Instagram